รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
30 11 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
1,860
60
1,920
คำหล้า สิงงาม
31 11 ก.พ. 62 หนองแก
11,160
360
11,520
ชัยธวัช สิมณีย์
32 11 ก.พ. 62 นาเมือง
26,970
870
27,840
ลำคลอง วันทุมมา
33 11 ก.พ. 62 หนองแก
2,790
390
3,180
ลำไพร กงล้อม
34 11 ก.พ. 62 หนองสนม
14,880
480
15,360
ประทอม บุตรดา
35 8 ก.พ. 62 สนามชัย
111,600
3,600
115,200
หนูเรียบ จันมาทูน
36 8 ก.พ. 62 ร่มเย็น
3,720
120
3,840
งอน กิ่งวงษา
37 8 ก.พ. 62 บก
25,110
810
25,920
อุดร คำแคว้น
38 8 ก.พ. 62 บกใต้
9,300
300
9,600
วันทา คำแคว้น
39 8 ก.พ. 62 หนองกอไหล่
14,880
680
15,560
สุวรรณี บุญรัตน์
รวม 10 รายการ