รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
3 2 เม.ย. 62 ชำระเอง
1,860
140
2,000
ปภาดา
4 2 เม.ย. 62 ชำระเอง
2,790
210
3,000
5 2 เม.ย. 62 หนองสนม
13,950
450
14,400
อุดม เพชรดี
6 2 เม.ย. 62 หนองสนมใต้
4,650
150
4,800
ทัศนีย์ เมืองจันทร์
7 2 เม.ย. 62 เวาะเหนือ
4,650
150
4,800
จันมี ศรีสุธรรม
8 2 เม.ย. 62 หนองแก
4,650
250
4,900
ดวงใจ จันทา
9 2 เม.ย. 62 ร่องเก้า
1,860
60
1,920
เวียงคำ เทนโสภา
10 2 เม.ย. 62 หนองปลาเข็งใต้
1,860
160
2,020
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
11 1 เม.ย. 62 ปลาข่อ
153,450
5,750
159,200
สีทา คำศิริ
12 1 เม.ย. 62 ทุ่งรวงทอง
143,220
5,120
148,340
นิคม สุระเสน
รวม 10 รายการ