รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
29 12 ก.พ. 62 หนองตลาด
16,740
540
17,280
ราตรี โสพัฒน์
30 12 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
5,580
180
5,760
พายัพ ณภัทรหนองบัว
31 12 ก.พ. 62 เหล่าเชือก
3,720
120
3,840
ประดิษฐ์ คูณโปก
32 11 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
4,650
150
4,800
ภวนา ชัยธรรม
33 11 ก.พ. 62 โดด
2,790
90
2,880
ปรีชา มุทุวงค์
34 11 ก.พ. 62 ร่องเก้า
6,510
210
6,720
เวียงคำ เทนโสภา
35 11 ก.พ. 62 โนนค้อใต้
20,460
660
21,120
นิตยา สันเทียะ
36 11 ก.พ. 62 หนองแวงใต้
5,580
180
5,760
บัวลา สายพันธ์
37 11 ก.พ. 62 หนองสามขา
4,650
150
4,800
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
38 11 ก.พ. 62 หนองมะเกลือเหนือ
2,790
390
3,180
บุญเลิศ วงค์งามเถาว์
รวม 10 รายการ