รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
28 14 ก.พ. 62 หนองจำปา
40,920
1,320
42,240
เสี่ยน พรมชาติ
29 14 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
2,790
290
3,080
สมศรี สิงห์ซอม
30 14 ก.พ. 62 เหล่าฝ้าย
52,080
1,880
53,960
นารี ไชยเกิด
31 13 ก.พ. 62 โนนรัง
32,550
1,050
33,600
ไพรวัลย์ วงษ์ประเทศ
32 13 ก.พ. 62 ทุ่งเจริญ
30,690
1,190
31,880
นาง คำศรี
33 13 ก.พ. 62 หนองจิก
3,720
480
4,200
ชำระเอง
34 13 ก.พ. 62 หนองไม้ไต้
3,720
120
3,840
อุทัย วงศ์ชนะ
35 13 ก.พ. 62 หยอด
4,650
150
4,800
สุมาลี บัวลา
36 12 ก.พ. 62 แสนสำราญ
79,050
2,750
81,800
นวลจันทร์ บุญชาลี
37 12 ก.พ. 62 หนองกุ้ง
21,390
690
22,080
สราวุฒิ ลีเหลี่ยม
รวม 10 รายการ