รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
27 18 ก.พ. 62 ยอดยกมา
0
0
0
28 18 ก.พ. 62 โพธิ์ทอง
4,650
150
4,800
เสงี่ยม จันทะเขต
29 18 ก.พ. 62 ผักขะย่าน้อย
36,270
1,170
37,440
เพชรลัดดา ทัดเทียม
30 18 ก.พ. 62 ห้วยขะยุง
52,080
1,680
53,760
พัทยา คำแพง
31 18 ก.พ. 62 ผักขะย่าน้อย
1,860
60
1,920
วรรณา กิ่งพิลา
32 18 ก.พ. 62 เวาะใต้
40,920
1,320
42,240
สุภานิตย์ พิลา
33 16 ก.พ. 62 บกใต้-อุดม-โนนศรีทอง
5,580
620
6,200
ชำระเอง
34 15 ก.พ. 62 ร่องเก้า
2,790
90
2,880
เวียงคำ เทนโสภา
35 15 ก.พ. 62 หนองจำปา
16,740
740
17,480
เสี่ยน พรมชาติ
36 15 ก.พ. 62 โนนคูณ
22,320
720
23,040
ทองมา ทำแก้ว
รวม 10 รายการ