รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
26 20 ก.พ. 62 หนองจิก
15,810
710
16,520
หนูกูล กุลแก้ว
27 20 ก.พ. 62 นาม่อง
3,720
120
3,840
คำพอง บุญเกิ่ง
28 18 ก.พ. 62 บก
7,440
440
7,880
อุดร คำแคว้น
29 18 ก.พ. 62 บกใต้
13,020
520
13,540
วันทา คำแคว้น
30 18 ก.พ. 62 เท่อเล่อ
2,790
90
2,880
จำเริญ เต็มดวง
31 18 ก.พ. 62 หนองมะเกลือเหนือ
1,860
60
1,920
32 18 ก.พ. 62 ห้วยขะยูง
52,080
1,680
53,760
พัทยา คำแพง
33 18 ก.พ. 62 โพธิ์
3,720
120
3,840
พิสมัย แก้วคูณ
34 18 ก.พ. 62 หนองแก
7,440
240
7,680
บัวหล้า สิมณีย์
35 18 ก.พ. 62 โดด
3,720
120
3,840
ปรีชา มุทุวงค์
รวม 10 รายการ