รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
25 6 ก.พ. 62 ดอนแก้ว
93,000
3,100
96,100
อุบล นันทะบุตร
26 6 ก.พ. 62 หนองสามขา
7,440
240
7,680
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
27 6 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
12,090
590
12,680
ภวนา ชัยธรรม
28 6 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์
38,130
1,330
39,460
สมบูรณ์ ศรีสุธรรม
29 6 ก.พ. 62 โนนสวรรค์
22,320
720
23,040
ฉลวย บัวลา
30 6 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
4,650
250
4,900
ประนอม สายเนตร
31 6 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
14,880
580
15,460
เลื่อน คำแสนราช
32 6 ก.พ. 62 อุดม
15,810
810
16,620
ประนอม เปล่งสุข
33 5 ก.พ. 62 บก
17,670
770
18,440
อุดร คำแคว้น
34 5 ก.พ. 62 โนนค้อ
16,740
540
17,280
สิทธินี สายสิงห์
รวม 10 รายการ