รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
25 21 ก.พ. 62 โนนยาง
17,670
670
18,340
อรทัย สังคะสาย
26 20 ก.พ. 62 หนองแก
1,860
60
1,920
ลำไพร กงล้อม
27 20 ก.พ. 62 ใหม่พัฒนา
17,670
670
18,340
อุดร จิตวิสุทธิ์
28 20 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
10,230
530
10,760
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
29 20 ก.พ. 62 นาม่อง
26,040
1,040
27,080
หนูล้ำ แก้วพันนัย
30 20 ก.พ. 62 โพธิ์
11,160
460
11,620
สำราญ บุญเรืองศรี
31 20 ก.พ. 62 ชำระเอง
13,020
1,580
14,600
32 20 ก.พ. 62 โพนงาม
39,990
1,590
41,580
เทา จุลทัศน์
33 20 ก.พ. 62 หัวเหล่าใต้
42,780
1,480
44,260
มณีวรรณ พวงจำปา
34 20 ก.พ. 62 เหมือดแอ่
81,840
3,240
85,080
ใคร เขียวขำ
รวม 10 รายการ