รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
24 7 ก.พ. 62 โนนคูณ
55,800
1,800
57,600
ทองมา ทำแก้ว
25 7 ก.พ. 62 เวาะใต้
47,430
1,530
48,960
สุภานิตย์ พิลา
26 7 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
7,440
240
7,680
สุภาภรณ์ คำศรี
27 7 ก.พ. 62 โดด
3,720
120
3,840
ปรีชา มุทุวงค์
28 7 ก.พ. 62 หยอด
19,530
630
20,160
สุมาลี บัวลา
29 7 ก.พ. 62 ชำระเอง
4,650
350
5,000
ปรีชา มุทุวงค์
30 6 ก.พ. 62 โปร่ง
60,450
1,950
62,400
ปอ จันทะเขต
31 6 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
2,790
90
2,880
ปรารถนา แสงเนตร
32 6 ก.พ. 62 เหล่าเชือก
3,720
120
3,840
ประดิษฐ์ คูณโปก
33 6 ก.พ. 62 หนองปลาเข็งใต้
19,530
930
20,460
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
รวม 10 รายการ