รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
24 22 ก.พ. 62 ร่องเก้า
8,370
470
8,840
เวียงคำ เทนโสภา
25 22 ก.พ. 62 เหล่าฝ้าย
2,790
90
2,880
นารี ไชยเกิด
26 21 ก.พ. 62 โนนยาง
17,670
670
18,340
อรทัย สังคะสาย
27 21 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
28 21 ก.พ. 62 หนองกุ้ง
7,440
540
7,980
สราวุฒิ ลีเหลี่ยม
29 21 ก.พ. 62 หยอด
8,370
270
8,640
สุมาลี บัวลา
30 21 ก.พ. 62 หยอด
8,370
270
8,640
สุมาลี บัวลา
31 21 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
32 21 ก.พ. 62 แดง
39,060
1,460
40,520
สุเทียน ศรีหาบุตร
33 21 ก.พ. 62 โพธิ์ทอง
3,720
120
3,840
ดวงจันทร์ ไชยรัตน์
รวม 10 รายการ