รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
23 8 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
5,580
380
5,960
วิรัตน์ ศรีผาลา
24 8 ก.พ. 62 ผักขะย่าใหญ่
19,530
730
20,260
ศศิมาภรณ์ แก้วรักษา
25 8 ก.พ. 62 โคกสะอาด
4,650
150
4,800
อรรถโกวิท หลวงสนิท
26 8 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
9,300
300
9,600
อวน ขันชัย
27 8 ก.พ. 62 โนนคำ
47,430
1,530
48,960
นิยม ทองนาค
28 7 ก.พ. 62 สันติสุข
54,870
1,870
56,740
พลอย ถาวรพงษ์
29 7 ก.พ. 62 โดด
4,650
350
5,000
ชำระเอง
30 7 ก.พ. 62 สันติสุข
54,870
1,870
56,740
พลอย ถาวรพงษ์
31 7 ก.พ. 62 หนองแก
22,320
820
23,140
วิมล วิลาวัลย์
32 7 ก.พ. 62 เวาะใต้
47,430
1,530
48,960
สุภานิตย์ พิลา
รวม 10 รายการ