รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
23 25 ก.พ. 62 หนองแก
3,720
220
3,940
พรทิพา จันทราภรณ์
24 25 ก.พ. 62 หนองสามขา
1,860
260
2,120
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
25 25 ก.พ. 62 หนองสำราญ
32,550
1,050
33,600
สมใจ บุตรดา
26 22 ก.พ. 62 โพธิ์
4,650
150
4,800
จารุวรรณ เสามั่ง
27 22 ก.พ. 62 บากใหญ่
3,720
520
4,240
สิทธิชัย ปอทอง
28 22 ก.พ. 62 โนนสว่าง
66,960
2,160
69,120
ทุมมา พงษ์พันธ์
29 22 ก.พ. 62 หนองคู
42,780
1,680
44,460
สำราญ คำภาวะ
30 22 ก.พ. 62 บกใต้
10,230
330
10,560
วันทา คำแคว้น
31 22 ก.พ. 62 หนองกอไหล่
11,160
360
11,520
ประยูรรัตน์ จันทรง
32 22 ก.พ. 62 หัวเหล่าเหนือ
18,600
600
19,200
สมพร สารภาพ
รวม 10 รายการ