รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
22 27 ก.พ. 62 นาเมือง
1,860
260
2,120
ลำคลอง วันทุมมา
23 27 ก.พ. 62 เวาะ
2,790
390
3,180
จันทร์มี ศรีสุธรรม
24 26 ก.พ. 62 หนองกุ้ง
2,790
90
2,880
สราวุฒิ ลีเหลี่ยม
25 26 ก.พ. 62 หนองสนม
24,180
780
24,960
นันทนา กาเมือง
26 26 ก.พ. 62 หนองแวงใต้
3,720
120
3,840
บัวสา สายพันธ์
27 26 ก.พ. 62 โดด
6,510
210
6,720
ปรีชา มุทุวงค์
28 26 ก.พ. 62 หยอด
2,790
90
2,880
ยุวพิชญ์ มาลา
29 26 ก.พ. 62 ห้วยขะยุง
11,160
360
11,520
พัทยา คำแพง
30 25 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
1,860
60
1,920
ภวนา ชัยธรรม
31 25 ก.พ. 62 ร่มเย็น
8,370
270
8,640
งอน กิ่งวงษา
รวม 10 รายการ