รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
22 11 ก.พ. 62 หนองแก
11,160
360
11,520
ชัยธวัช สิมณีย์
23 11 ก.พ. 62 นาเมือง
26,970
870
27,840
ลำคลอง วันทุมมา
24 11 ก.พ. 62 หนองแก
2,790
390
3,180
ลำไพร กงล้อม
25 11 ก.พ. 62 หนองสนม
14,880
480
15,360
ประทอม บุตรดา
26 8 ก.พ. 62 สนามชัย
111,600
3,600
115,200
หนูเรียบ จันมาทูน
27 8 ก.พ. 62 ร่มเย็น
3,720
120
3,840
งอน กิ่งวงษา
28 8 ก.พ. 62 บก
25,110
810
25,920
อุดร คำแคว้น
29 8 ก.พ. 62 บกใต้
9,300
300
9,600
วันทา คำแคว้น
30 8 ก.พ. 62 หนองกอไหล่
14,880
680
15,560
สุวรรณี บุญรัตน์
31 8 ก.พ. 62 แสนตอ
8,370
270
8,640
สุภาวรรณ ไวยวรรณ์
รวม 10 รายการ