รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
21 28 ก.พ. 62 ร่มเย็น
5,580
380
5,960
งอน กิ่งวงษา
22 28 ก.พ. 62 สิทธิพร เกษี
3,720
480
4,200
ชำระเอง
23 28 ก.พ. 62 บกใต้
5,580
180
5,760
วันทา คำแคว้น
24 28 ก.พ. 62 นาเมือง
930
30
960
ลำคลอง วันทุมมา
25 28 ก.พ. 62 โดด
1,860
60
1,920
ปรีชา มุทุวงค์
26 28 ก.พ. 62 หนองสนมใต้
9,300
300
9,600
บรรหาญ บุญปัญญา
27 27 ก.พ. 62 ร่องเก้า
3,720
120
3,840
เวียงคำ
28 27 ก.พ. 62 ห้วยขะยุง
8,370
270
8,640
พัทยา คำแพง
29 27 ก.พ. 62 หนองจิก
930
70
1,000
ปรีชา มุทุวงค์
30 27 ก.พ. 62 เวาะ
2,790
390
3,180
จันทร์มี ศรีสุธรรม
รวม 10 รายการ