รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
21 12 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
5,580
180
5,760
พายัพ ณภัทรหนองบัว
22 12 ก.พ. 62 เหล่าเชือก
3,720
120
3,840
ประดิษฐ์ คูณโปก
23 11 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
4,650
150
4,800
ภวนา ชัยธรรม
24 11 ก.พ. 62 โดด
2,790
90
2,880
ปรีชา มุทุวงค์
25 11 ก.พ. 62 ร่องเก้า
6,510
210
6,720
เวียงคำ เทนโสภา
26 11 ก.พ. 62 โนนค้อใต้
20,460
660
21,120
นิตยา สันเทียะ
27 11 ก.พ. 62 หนองแวงใต้
5,580
180
5,760
บัวลา สายพันธ์
28 11 ก.พ. 62 หนองสามขา
4,650
150
4,800
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
29 11 ก.พ. 62 หนองมะเกลือเหนือ
2,790
390
3,180
บุญเลิศ วงค์งามเถาว์
30 11 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
1,860
60
1,920
คำหล้า สิงงาม
รวม 10 รายการ