รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
20 4 มี.ค. 62 โนนศรีทอง
2,790
390
3,180
ทองดี แก้วกัลยา
21 4 มี.ค. 62 บก
23,250
750
24,000
อุดร คำแคว้น
22 4 มี.ค. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
14,880
480
15,360
เลื่อน คำแสนราช
23 4 มี.ค. 62 แสนตอ
9,300
300
9,600
สุภาวรรณ ไวยวรรณ
24 4 มี.ค. 62 โนนรัง
1,860
60
1,920
ไพรวัลย์ วงค์ประเทศ
25 4 มี.ค. 62 หนองจิก
3,720
220
3,940
ส่วน เสนวงค์
26 4 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
13,020
420
13,440
พายัพ ณภัทรหนองบัว
27 4 มี.ค. 62 โปร่ง ม.2 ต.บก
155,310
5,410
160,720
สมโภชน์ บุญเริ่ม
28 1 มี.ค. 62 หยอด
9,300
500
9,800
สุมาลี บัวลา
29 28 ก.พ. 62 แสนสำราญ
15,810
710
16,520
นวลจันทร์ บุญชาลี
รวม 10 รายการ