รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
2 10 เม.ย. 62 หัวเหล่าเหนือ
3,720
120
3,840
สมพร สารภาพ
3 9 เม.ย. 62 ทุ่งรวงทอง
2,790
190
2,980
นิคม สุระเสน
4 4 เม.ย. 62 หนองหิน
930
130
1,060
อำมาลา ศรีมาบุตร
5 4 เม.ย. 62 ร่องเก้า
1,860
260
2,120
เวียงคำ
6 4 เม.ย. 62 โนนดู่
1,860
260
2,120
อำนวย กิ่งทอง
7 3 เม.ย. 62 หนองดินดำ
133,920
4,320
138,240
สุคิด มลทินอาด
8 3 เม.ย. 62 หยอด
8,370
370
8,740
สุมาลี บัวลา
9 3 เม.ย. 62 หนองปลาเข็ง
930
130
1,060
10 2 เม.ย. 62 บกใต้
16,740
540
17,280
วันทา คำแคว้น
11 2 เม.ย. 62 เหล่าเสน
34,410
1,410
35,820
ชาลินี พวงพันธ์
รวม 10 รายการ