รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
2 3 เม.ย. 62 หนองดินดำ
133,920
4,320
138,240
สุคิด มลทินอาด
3 2 เม.ย. 62 บกใต้
16,740
540
17,280
วันทา คำแคว้น
4 2 เม.ย. 62 เหล่าเสน
34,410
1,410
35,820
ชาลินี พวงพันธ์
5 2 เม.ย. 62 ชำระเอง
1,860
140
2,000
ปภาดา
6 1 เม.ย. 62 ปลาข่อ
153,450
5,750
159,200
สีทา คำศิริ
7 29 มี.ค. 62 หนองสนมใต้
26,040
840
26,880
กาญจนา อินทปัญญา
8 27 มี.ค. 62 บากใหญ่
102,300
3,300
105,600
สิทธิชัย ปอทอง
9 27 มี.ค. 62 เหล่ากวาง
72,540
2,340
74,880
สุจิน พงค์บรรเทา
10 20 มี.ค. 62 โพธิ์
1,860
60
1,920
สำราญ บุญเรืองศรี
11 20 มี.ค. 62 ชำระเอง
4,650
350
5,000
พัฒนะชัย
รวม 10 รายการ