รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
19 18 ก.พ. 62 โพธิ์ทอง
4,650
150
4,800
เสงี่ยม จันทะเขต
20 18 ก.พ. 62 ผักขะย่าน้อย
36,270
1,170
37,440
เพชรลัดดา ทัดเทียม
21 18 ก.พ. 62 ห้วยขะยุง
52,080
1,680
53,760
พัทยา คำแพง
22 18 ก.พ. 62 ผักขะย่าน้อย
1,860
60
1,920
วรรณา กิ่งพิลา
23 18 ก.พ. 62 เวาะใต้
40,920
1,320
42,240
สุภานิตย์ พิลา
24 16 ก.พ. 62 บกใต้-อุดม-โนนศรีทอง
5,580
620
6,200
ชำระเอง
25 15 ก.พ. 62 ร่องเก้า
2,790
90
2,880
เวียงคำ เทนโสภา
26 15 ก.พ. 62 หนองจำปา
16,740
740
17,480
เสี่ยน พรมชาติ
27 15 ก.พ. 62 โนนคูณ
22,320
720
23,040
ทองมา ทำแก้ว
28 14 ก.พ. 62 หนองจำปา
40,920
1,320
42,240
เสี่ยน พรมชาติ
รวม 10 รายการ