รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
19 5 มี.ค. 62 พัฒนะชัย
3,720
120
3,840
ชำระเอง
20 5 มี.ค. 62 โปร่ง ต.โนนค้อ
29,760
1,160
30,920
ปอ จันทะเขต
21 5 มี.ค. 62 หนองแวง
41,850
1,650
43,500
อุไท โพธิ์ชัย
22 4 มี.ค. 62 หนองดินแดง
125,550
4,750
130,300
อรัญใย แสนซื่อ
23 4 มี.ค. 62 หนองตลาด
17,670
570
18,240
ราตรี โสพัฒน์
24 4 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
13,020
420
13,440
พายัพ ณภัทรหนองบัว
25 4 มี.ค. 62 เท่อเล่อ
1,860
60
1,920
จำเริญ เต็มดวง
26 4 มี.ค. 62 หนองสามขา
3,720
220
3,940
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
27 4 มี.ค. 62 นาม่อง
5,580
180
5,760
หนูล้ำ แก้วพันธ์นัย
28 4 มี.ค. 62 ร่องเก้า
3,720
120
3,840
เวียงคำ
รวม 10 รายการ