รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
18 6 มี.ค. 62 แสนสุข
101,370
3,270
104,640
อ่อนสี กันทอง
19 6 มี.ค. 62 หยอด
9,300
300
9,600
สุมาลี บัวลา
20 6 มี.ค. 62 ใหม่พัฒนา
8,370
470
8,840
อุดร จิตวิสุทธิ์
21 6 มี.ค. 62 หัวเหล่า
70,680
2,380
73,060
มณีวรรณ พวงจำปา
22 5 มี.ค. 62 โนนคูณ
20,460
660
21,120
ทองมา ทำแก้ว
23 5 มี.ค. 62 โนนยาง
20,460
660
21,120
อรทัย สังคะสาย
24 5 มี.ค. 62 หนองแก
930
130
1,060
ดวงใจ จันทา
25 5 มี.ค. 62 ด.ต.อุลัย แสนเรียน
1,860
140
2,000
ชำระเอง
26 5 มี.ค. 62 หนองหิน
1,860
60
1,920
อำมาลา ศรีมาบุตร
27 5 มี.ค. 62 โนนค้อ
4,650
150
4,800
สิทธินี สายสิงห์
รวม 10 รายการ