รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
17 7 มี.ค. 62 หนองกุง
102,300
4,100
106,400
เข็ม บุญพอ
18 6 มี.ค. 62 ผักขะย่าน้อย
26,970
970
27,940
เพชรลัดดา ทัดเทียม
19 6 มี.ค. 62 หนองจิก
6,510
210
6,720
ไพจิตต์ โพธิ์พุ่ม
20 6 มี.ค. 62 หนองปลาเข้ง ม.10
1,860
260
2,120
ประนอม สายเนตร
21 6 มี.ค. 62 ร่องเก้า
3,720
190
3,910
เวียงคำ
22 6 มี.ค. 62 ชำระเอง
5,580
420
6,000
ปภาดา
23 6 มี.ค. 62 บกใต้
6,510
210
6,720
วันทา คำแคว้น
24 6 มี.ค. 62 โนนสวรรค์
57,660
1,990
59,650
ฉลวย บัวลา
25 6 มี.ค. 62 โคกสะอาด
50,220
1,620
51,840
วิชาญ คำภูลี
26 6 มี.ค. 62 หนองปลาเข็ง ม.12
4,650
150
4,800
มยุรี สิงห์ซอม
รวม 10 รายการ