รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
17 20 ก.พ. 62 หนองแก
1,860
60
1,920
ลำไพร กงล้อม
18 20 ก.พ. 62 ใหม่พัฒนา
17,670
670
18,340
อุดร จิตวิสุทธิ์
19 20 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
10,230
530
10,760
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
20 20 ก.พ. 62 นาม่อง
26,040
1,040
27,080
หนูล้ำ แก้วพันนัย
21 20 ก.พ. 62 โพธิ์
11,160
460
11,620
สำราญ บุญเรืองศรี
22 20 ก.พ. 62 ชำระเอง
13,020
1,580
14,600
23 20 ก.พ. 62 โพนงาม
39,990
1,590
41,580
เทา จุลทัศน์
24 20 ก.พ. 62 หัวเหล่าใต้
42,780
1,480
44,260
มณีวรรณ พวงจำปา
25 20 ก.พ. 62 เหมือดแอ่
81,840
3,240
85,080
ใคร เขียวขำ
26 20 ก.พ. 62 หนองจิก
15,810
710
16,520
หนูกูล กุลแก้ว
รวม 10 รายการ