รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
16 22 ก.พ. 62 เหล่าฝ้าย
2,790
90
2,880
นารี ไชยเกิด
17 21 ก.พ. 62 โนนยาง
17,670
670
18,340
อรทัย สังคะสาย
18 21 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
19 21 ก.พ. 62 หนองกุ้ง
7,440
540
7,980
สราวุฒิ ลีเหลี่ยม
20 21 ก.พ. 62 หยอด
8,370
270
8,640
สุมาลี บัวลา
21 21 ก.พ. 62 หยอด
8,370
270
8,640
สุมาลี บัวลา
22 21 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
23 21 ก.พ. 62 แดง
39,060
1,460
40,520
สุเทียน ศรีหาบุตร
24 21 ก.พ. 62 โพธิ์ทอง
3,720
120
3,840
ดวงจันทร์ ไชยรัตน์
25 21 ก.พ. 62 โนนยาง
17,670
670
18,340
อรทัย สังคะสาย
รวม 10 รายการ