รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
16 8 มี.ค. 62 เหล่าเสน
56,730
1,830
58,560
ชาลินี พวงพันธ์
17 8 มี.ค. 62 ชำระเอง
6,510
490
7,000
ปภาดา
18 7 มี.ค. 62 เหล่าเชือก
1,860
260
2,120
ลำแพน สุขรี่
19 7 มี.ค. 62 หนองไม้ไต้
2,790
90
2,880
สุทธิดา ชนะวงค์
20 7 มี.ค. 62 โดด
3,720
120
3,840
ปรีชา มุทุวงค์
21 7 มี.ค. 62 โนนคำ
27,900
900
28,800
นิยม ทองนาค
22 7 มี.ค. 62 ชำระเอง
3,720
380
4,100
-
23 7 มี.ค. 62 หนองสนม
11,160
360
11,520
ประทอม บุตรดา
24 7 มี.ค. 62 หนองปลาเข็งกลาง ม.12
49,290
1,790
51,080
สมศรี สิงห์ซอม
25 7 มี.ค. 62 ก้อนเส้า
7,440
240
7,680
ภวนา
รวม 10 รายการ