รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
15 11 มี.ค. 62 โนนค้อใต้
20,460
660
21,120
นิตยา สันเทียะ
16 11 มี.ค. 62 ชำระเอง
2,790
210
3,000
ปภาดา
17 11 มี.ค. 62 เหล่ากวาง
6,510
210
6,720
ทวี บุตรดีสุข
18 11 มี.ค. 62 หนองปลาเข็ง ม.10
930
130
1,060
ประนอม สายเนตร
19 11 มี.ค. 62 หนองปลาเข็งกลาง ม.12
7,440
240
7,680
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
20 11 มี.ค. 62 โนนยาง
5,580
180
5,760
อรทัย สังคะสาย
21 8 มี.ค. 62 โพธิ์
5,580
180
5,760
เกศกนก นารี
22 8 มี.ค. 62 เหล่าฝ้าย
5,580
180
5,760
นารี ไชยเกิด
23 8 มี.ค. 62 อุดม
36,270
1,270
37,540
ประนอม เปล่งสุข
24 8 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
3,720
120
3,840
พายัพ ณภัทรหนองบัว
รวม 10 รายการ