รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
15 25 ก.พ. 62 หนองสามขา
1,860
260
2,120
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
16 25 ก.พ. 62 หนองสำราญ
32,550
1,050
33,600
สมใจ บุตรดา
17 22 ก.พ. 62 โพธิ์
4,650
150
4,800
จารุวรรณ เสามั่ง
18 22 ก.พ. 62 บากใหญ่
3,720
520
4,240
สิทธิชัย ปอทอง
19 22 ก.พ. 62 โนนสว่าง
66,960
2,160
69,120
ทุมมา พงษ์พันธ์
20 22 ก.พ. 62 หนองคู
42,780
1,680
44,460
สำราญ คำภาวะ
21 22 ก.พ. 62 บกใต้
10,230
330
10,560
วันทา คำแคว้น
22 22 ก.พ. 62 หนองกอไหล่
11,160
360
11,520
ประยูรรัตน์ จันทรง
23 22 ก.พ. 62 หัวเหล่าเหนือ
18,600
600
19,200
สมพร สารภาพ
24 22 ก.พ. 62 ร่องเก้า
8,370
470
8,840
เวียงคำ เทนโสภา
รวม 10 รายการ