รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
14 13 มี.ค. 62 โนนสวรรค์
14,880
480
15,360
ฉลวย บัวลา
15 12 มี.ค. 62 โนนสมบูรณ์ ม.8
34,410
1,310
35,720
สมบูรณ์ ศรีสุธรรม
16 12 มี.ค. 62 โนนคูณ ม.2
14,880
480
15,360
ทองมา ทำแก้ว
17 12 มี.ค. 62 โดด
2,790
90
2,880
ปรีชา มุทุวงค์
18 12 มี.ค. 62 หนองดินแดง
3,720
120
3,840
อรัญใย แสนซื่อ
19 12 มี.ค. 62 หนองปลาเข็ง ม.12
3,720
120
3,840
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
20 12 มี.ค. 62 หนองปลาเข็ง ม.10
1,860
60
1,920
ประนอม สายเนตร
21 11 มี.ค. 62 เวาะใต้
22,320
1,120
23,440
สุภานิตย์ พิลา
22 11 มี.ค. 62 แดง
13,020
620
13,640
สุเทียน ศรีหาบุตร
23 11 มี.ค. 62 หนองจำปา
11,160
660
11,820
เสียน พรมชาติ
รวม 10 รายการ