รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
14 27 ก.พ. 62 เวาะ
2,790
390
3,180
จันทร์มี ศรีสุธรรม
15 26 ก.พ. 62 หนองกุ้ง
2,790
90
2,880
สราวุฒิ ลีเหลี่ยม
16 26 ก.พ. 62 หนองสนม
24,180
780
24,960
นันทนา กาเมือง
17 26 ก.พ. 62 หนองแวงใต้
3,720
120
3,840
บัวสา สายพันธ์
18 26 ก.พ. 62 โดด
6,510
210
6,720
ปรีชา มุทุวงค์
19 26 ก.พ. 62 หยอด
2,790
90
2,880
ยุวพิชญ์ มาลา
20 26 ก.พ. 62 ห้วยขะยุง
11,160
360
11,520
พัทยา คำแพง
21 25 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
1,860
60
1,920
ภวนา ชัยธรรม
22 25 ก.พ. 62 ร่มเย็น
8,370
270
8,640
งอน กิ่งวงษา
23 25 ก.พ. 62 หนองแก
3,720
220
3,940
พรทิพา จันทราภรณ์
รวม 10 รายการ