รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
13 15 มี.ค. 62 ร่องเก้า
1,860
60
1,920
เวียงคำ เทนโสภา
14 14 มี.ค. 62 ชำระเอง
3,720
280
4,000
ปภาดา
15 14 มี.ค. 62 แสนตอ
1,860
60
1,920
สุภาวรรณ ไวยวรรณ
16 14 มี.ค. 62 โดด
5,580
180
5,760
ปรีชา มุทุวงค์
17 14 มี.ค. 62 ร่มเย็น
12,090
390
12,480
งอน กิ่งวงษา
18 14 มี.ค. 62 โนนรัง
2,790
90
2,880
ไพวัลย์ วงษ์ประเทศ
19 13 มี.ค. 62 นาม่อง
930
130
1,060
หนูล้ำ แก้วพันธ์นัย
20 13 มี.ค. 62 หยอด
4,650
150
4,800
สุมาลี บัวลา
21 13 มี.ค. 62 หนองมะเกลือเหนือ
930
30
960
บุญเลิศ วงค์งามเถาว์
22 13 มี.ค. 62 บกใต้
16,740
640
17,380
วันทา คำแคว้น
รวม 10 รายการ