รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
13 28 ก.พ. 62 สิทธิพร เกษี
3,720
480
4,200
ชำระเอง
14 28 ก.พ. 62 บกใต้
5,580
180
5,760
วันทา คำแคว้น
15 28 ก.พ. 62 นาเมือง
930
30
960
ลำคลอง วันทุมมา
16 28 ก.พ. 62 โดด
1,860
60
1,920
ปรีชา มุทุวงค์
17 28 ก.พ. 62 หนองสนมใต้
9,300
300
9,600
บรรหาญ บุญปัญญา
18 27 ก.พ. 62 ร่องเก้า
3,720
120
3,840
เวียงคำ
19 27 ก.พ. 62 ห้วยขะยุง
8,370
270
8,640
พัทยา คำแพง
20 27 ก.พ. 62 หนองจิก
930
70
1,000
ปรีชา มุทุวงค์
21 27 ก.พ. 62 เวาะ
2,790
390
3,180
จันทร์มี ศรีสุธรรม
22 27 ก.พ. 62 นาเมือง
1,860
260
2,120
ลำคลอง วันทุมมา
รวม 10 รายการ