รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
12 18 มี.ค. 62 โนนสวรรค์
60
0
60
ฉลวย บัวลา
13 18 มี.ค. 62 หนองสนมใต้
12,090
390
12,480
พิศมัย เสนาพันธ์
14 18 มี.ค. 62 โดด
1,860
60
1,920
ปรีชา มุทุวงค์
15 18 มี.ค. 62 ผักขะย่าน้อย
12,090
490
12,580
เพชรลัดดา ทัดเทียม
16 15 มี.ค. 62 ร่องเก้า
1,860
60
1,920
เวียงคำ
17 15 มี.ค. 62 โนนดู่
4,650
650
5,300
อำนวย กิ่งทอง
18 15 มี.ค. 62 โพธิ์
20,460
760
21,220
สำราญ บุญเรืองศรี
19 15 มี.ค. 62 หนองสนมใต้
15,810
510
16,320
วีระ ศรีพรม
20 15 มี.ค. 62 อุดม
11,160
560
11,720
ประนอม เปล่งสุข
21 15 มี.ค. 62 โพธิ์
20,460
960
21,420
สำราญ บุญเรืองศรี
รวม 10 รายการ