รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
12 4 มี.ค. 62 บก
23,250
750
24,000
อุดร คำแคว้น
13 4 มี.ค. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
14,880
480
15,360
เลื่อน คำแสนราช
14 4 มี.ค. 62 แสนตอ
9,300
300
9,600
สุภาวรรณ ไวยวรรณ
15 4 มี.ค. 62 โนนรัง
1,860
60
1,920
ไพรวัลย์ วงค์ประเทศ
16 4 มี.ค. 62 หนองจิก
3,720
220
3,940
ส่วน เสนวงค์
17 4 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
13,020
420
13,440
พายัพ ณภัทรหนองบัว
18 4 มี.ค. 62 โปร่ง ม.2 ต.บก
155,310
5,410
160,720
สมโภชน์ บุญเริ่ม
19 1 มี.ค. 62 หยอด
9,300
500
9,800
สุมาลี บัวลา
20 28 ก.พ. 62 แสนสำราญ
15,810
710
16,520
นวลจันทร์ บุญชาลี
21 28 ก.พ. 62 ร่มเย็น
5,580
380
5,960
งอน กิ่งวงษา
รวม 10 รายการ