รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
11 5 มี.ค. 62 โปร่ง ต.โนนค้อ
29,760
1,160
30,920
ปอ จันทะเขต
12 5 มี.ค. 62 หนองแวง
41,850
1,650
43,500
อุไท โพธิ์ชัย
13 4 มี.ค. 62 หนองดินแดง
125,550
4,750
130,300
อรัญใย แสนซื่อ
14 4 มี.ค. 62 หนองตลาด
17,670
570
18,240
ราตรี โสพัฒน์
15 4 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
13,020
420
13,440
พายัพ ณภัทรหนองบัว
16 4 มี.ค. 62 เท่อเล่อ
1,860
60
1,920
จำเริญ เต็มดวง
17 4 มี.ค. 62 หนองสามขา
3,720
220
3,940
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
18 4 มี.ค. 62 นาม่อง
5,580
180
5,760
หนูล้ำ แก้วพันธ์นัย
19 4 มี.ค. 62 ร่องเก้า
3,720
120
3,840
เวียงคำ
20 4 มี.ค. 62 โนนศรีทอง
2,790
390
3,180
ทองดี แก้วกัลยา
รวม 10 รายการ