รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
11 19 มี.ค. 62 โนนค้อ
6,510
310
6,820
สิทธินี สายสิงห์
12 19 มี.ค. 62 หนองแวง
9,300
300
9,600
อุไท โพธิ์ชัย
13 19 มี.ค. 62 หนองกอไหล่
9,300
300
9,600
ประยูรรัตน์ บุญทรง
14 19 มี.ค. 62 โนนรัง
7,440
240
7,680
สุข พงษ์เกษ
15 19 มี.ค. 62 หัวเหล่าใต้
28,830
1,030
29,860
มณีวรรณ พวงจำปา
16 19 มี.ค. 62 โนนยาง
24,180
780
24,960
อรทัย สังคะสาย
17 19 มี.ค. 62 โนนสวรรค์
3,720
120
3,840
ฉลวย บัวลา
18 19 มี.ค. 62 หัวเหล่าเหนือ
40,920
1,320
42,240
สมพร สารภาพ
19 19 มี.ค. 62 โพนงาม
55,800
1,800
57,600
เทา จุลทัศน์
20 19 มี.ค. 62 ชำระเอง
6,510
790
7,300
ปภาดา
รวม 10 รายการ