รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 17,536,349 บาท
เงินบำรุง : 722,691 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
10 6 มี.ค. 62 หยอด
9,300
300
9,600
สุมาลี บัวลา
11 6 มี.ค. 62 ใหม่พัฒนา
8,370
470
8,840
อุดร จิตวิสุทธิ์
12 6 มี.ค. 62 หัวเหล่า
70,680
2,380
73,060
มณีวรรณ พวงจำปา
13 5 มี.ค. 62 โนนคูณ
20,460
660
21,120
ทองมา ทำแก้ว
14 5 มี.ค. 62 โนนยาง
20,460
660
21,120
อรทัย สังคะสาย
15 5 มี.ค. 62 หนองแก
930
130
1,060
ดวงใจ จันทา
16 5 มี.ค. 62 ด.ต.อุลัย แสนเรียน
1,860
140
2,000
ชำระเอง
17 5 มี.ค. 62 หนองหิน
1,860
60
1,920
อำมาลา ศรีมาบุตร
18 5 มี.ค. 62 โนนค้อ
4,650
150
4,800
สิทธินี สายสิงห์
19 5 มี.ค. 62 พัฒนะชัย
3,720
120
3,840
ชำระเอง
รวม 10 รายการ