รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
10 22 มี.ค. 62 หนองสามขา
1,860
160
2,020
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
11 22 มี.ค. 62 เวาะเหนือ
4,650
150
4,800
จันทร์มี ศรีสุธรรม
12 22 มี.ค. 62 หนองตลาด
11,160
360
11,520
ราตรี โสพัฒน์
13 22 มี.ค. 62 หนองจำปา
12,090
390
12,480
เสี่ยน พรมชาติ
14 22 มี.ค. 62 ร่มเย็น
4,650
150
4,800
งอน กิ่งวงษา
15 22 มี.ค. 62 หนองปลาเข็งใต้
4,650
150
4,800
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
16 20 มี.ค. 62 โพธิ์
1,860
60
1,920
สำราญ บุญเรืองศรี
17 20 มี.ค. 62 ชำระเอง
4,650
350
5,000
พัฒนะชัย
18 20 มี.ค. 62 หนองกุ้ง
7,440
540
7,980
สราวุฒิ สีเหลี่ยม
19 19 มี.ค. 62 หยอด
8,370
270
8,640
สุมาลี บัวลา
รวม 10 รายการ