รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 16,958,819 บาท
เงินบำรุง : 701,181 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
1 20 มี.ค. 62 โพธิ์
1,860
60
1,920
สำราญ บุญเรืองศรี
2 20 มี.ค. 62 ชำระเอง
4,650
350
5,000
พัฒนะชัย
3 19 มี.ค. 62 หยอด
8,370
270
8,640
สุมาลี บัวลา
4 19 มี.ค. 62 โนนค้อ
6,510
310
6,820
สิทธินี สายสิงห์
5 19 มี.ค. 62 หนองแวง
9,300
300
9,600
อุไท โพธิ์ชัย
6 19 มี.ค. 62 หนองกอไหล่
9,300
300
9,600
ประยูรรัตน์ บุญทรง
7 19 มี.ค. 62 โนนรัง
7,440
240
7,680
สุข พงษ์เกษ
8 19 มี.ค. 62 หัวเหล่าใต้
28,830
1,030
29,860
มณีวรรณ พวงจำปา
9 19 มี.ค. 62 โนนยาง
24,180
780
24,960
อรทัย สังคะสาย
10 19 มี.ค. 62 โนนสวรรค์
3,720
120
3,840
ฉลวย บัวลา
รวม 10 รายการ