รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
1 18 เม.ย. 62 หยอด
1,860
60
1,920
สุมาลี บัวลา
2 17 เม.ย. 62 ชำระเอง
7,440
860
8,300
3 17 เม.ย. 62 บกใต้
5,580
180
5,760
วันทา คำแคว้น
4 17 เม.ย. 62 ร่องเก้า
1,860
260
2,120
เวียงคำ เทนโสภา
5 11 เม.ย. 62 แสนสำราญ
2,790
90
2,880
นวลจันทร์ บุญชาลี
6 11 เม.ย. 62 เท่อเล่อ
1,860
260
2,120
จำเริญ เต็มดวง
7 11 เม.ย. 62 โนนค้อ
2,790
90
2,880
สิทธินี สายสิงห์
8 11 เม.ย. 62 ชำระเอง
9,300
700
10,000
ปภาดา
9 11 เม.ย. 62 หนองสนมใต้
4,650
250
4,900
กาญจนา อินทปัญญา
10 10 เม.ย. 62 เหล่าเสน
7,440
640
8,080
ชาลินี พวงพันธ์
รวม 10 รายการ