สรุป รายรับ-รายจ่าย ต่อเดือน

ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน   18,013,040   บาท

รายรับ

มกราคม 12,127,409 15,030
กุมภาพันธ์ 3,120,150 15,030
มีนาคม 1,912,140 15,030
เมษายน 376,650 15,030
TOTAL    
17,596,469

รายจ่าย

มกราคม 7,000 0
กุมภาพันธ์ 7,000 0
มีนาคม 116,000 0
เมษายน 116,000 0
TOTAL    
246,000