สรุป รายรับ-รายจ่าย ต่อเดือน

ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน   18,590,660   บาท

รายรับ

มกราคม 12,215,759
กุมภาพันธ์ 3,120,150
มีนาคม 2,827,260
เมษายน 584,040
TOTAL    
18,747,209

รายจ่าย

มีนาคม 580,000
เมษายน 232,000
กรกฎาคม 116,000
TOTAL    
928,000