สรุป รายรับ-รายจ่าย ต่อเดือน

ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน   13,008,140   บาท

รายรับ

มกราคม 12,215,759
กุมภาพันธ์ 3,120,150
มีนาคม 2,827,260
เมษายน 584,040
TOTAL    
18,747,209

รายจ่าย

มกราคม 812,000
กุมภาพันธ์ 464,000
มีนาคม 703,000
เมษายน 928,000
พฤษภาคม 580,000
มิถุนายน 1,160,000
กรกฎาคม 239,520
สิงหาคม 696,000
กันยายน 928,000
TOTAL    
6,510,520