1.รายใหม่

3.พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

4.สรุปข้อมูลนำส่งเงิน

5.ตรวจสอบข้อมูล


6.จำนวนสมาชิก


7.สมาชิกเสียชีวิต

8.ระบบบัญชี