จำนวนผู้ป่วย = 30 ราย อัตราป่วย 83.25 ต่อแสนประชากร

ข้อมูล ณ (จำแนกตามLast Diag)
Chart.