จำนวนผู้ป่วย แยกตามสถานบริการ ปี พ.ศ.2563
ข้อมูล ณ (จำแนกตามLast Diag)
Chart.