**** ผู้ป่วยทั้งหมด 7 คน อัตราป่วย 17.45 ต่อแสนประชากร

จำนวนผู้ป่วย แยกตามโรค ปี พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ (จำแนกตามLast Diag)
Chart.