จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล ปี พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ (จำแนกตามLast Diag)
Chart.