จำนวนสมาชิกที่ส่งเงิน แยกรายตำบล ปี พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ
Chart.