ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
ที่ สถานบริการ ทั้งหมด ต่างประเทศ
กรุงเทพ
ปริมณฑล
ต่างจังหวัด
การติดตามอาการ
จำนวนแยกรายจังหวัดรายใหม่
ต่างจังหวัด
ทั้งหมด ครบ
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
รายใหม่
สะสม
กักตัว
ครบ14วัน
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
นครปฐม
ทั้งหมด
ครบ
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
1 รพสต.โนนค้อ 67 0 0 0 11 0 16 0 40 0 67 0 2 0 1 0 3 0 0 0 2 0 4 40 40
2 รพสต.หนองมะเกลือ 219 0 0 0 53 0 16 0 148 0 218 0 13 0 0 0 6 0 0 0 8 0 1 148 147
3 รพสต.เหล่าเสน 438 7 7 0 202 0 55 0 174 0 438 0 1 0 10 0 2 0 0 0 14 0 7 174 174
4 รพสต.หัวเหล่า 292 5 5 0 111 0 34 0 107 1 277 0 1 0 25 0 9 0 2 0 14 0 3 107 98
5 รพสต.ทุ่งรวงทอง 214 7 7 0 75 0 4 0 128 0 214 0 7 0 9 0 2 0 1 0 15 0 0 128 128
6 รพสต.หนองกุง 198 1 1 0 55 0 16 0 126 1 195 0 2 0 6 0 0 0 0 0 28 0 1 126 125
7 รพสต.โคกสะอาด 423 9 9 0 114 0 36 0 240 2 419 0 9 0 8 0 2 0 0 0 31 0 5 240 239
8 รพสต.หยอด 327 2 2 0 109 0 36 0 180 0 327 0 8 0 17 0 1 0 0 0 12 0 2 180 180
9 รพ.โนนคูณ 134 1 1 0 60 0 6 0 67 0 134 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 67 67
  รวม
2312
32 32 0 790 0 219 0 1210 4 2289 0 43 0 78 0 25 0 3 0 125 0 23 1210 1198
หน้าหลัก
หมายเหตุ...หากต้องการดูข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน ให้คลิกที่ชื่อสถานบริการ....