ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
ที่ สถานบริการ ทั้งหมด ต่างประเทศ
กรุงเทพ
ปริมณฑล
ต่างจังหวัด
การติดตามอาการ
จำนวนแยกรายจังหวัดรายใหม่
ต่างจังหวัด
ทั้งหมด ครบ
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
รายใหม่
สะสม
กักตัว
ครบ14วัน
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
นครปฐม
ทั้งหมด
ครบ
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
ใหม่
สะสม
1 รพสต.โนนค้อ 67 0 0 0 11 0 16 0 40 0 67 0 2 0 1 0 3 0 0 0 2 0 4 40 40
2 รพสต.หนองมะเกลือ 219 0 0 0 53 0 17 0 149 0 218 0 13 0 0 0 6 0 0 0 8 0 1 149 148
3 รพสต.เหล่าเสน 438 7 7 0 202 0 55 0 174 0 438 0 1 0 10 0 2 0 0 0 14 0 7 174 174
4 รพสต.หัวเหล่า 291 5 5 0 111 0 37 0 109 3 273 0 1 0 25 0 9 0 2 0 14 0 3 109 99
5 รพสต.ทุ่งรวงทอง 212 7 7 0 75 0 4 0 126 9 203 0 7 0 9 0 2 0 1 0 15 0 0 126 117
6 รพสต.หนองกุง 185 1 1 0 53 0 15 0 116 0 185 0 2 0 6 0 0 0 0 0 27 0 1 116 116
7 รพสต.โคกสะอาด 413 7 7 0 114 0 38 0 254 15 398 0 9 0 8 0 2 0 0 0 31 0 5 254 244
8 รพสต.หยอด 303 0 0 0 105 0 33 0 165 0 303 0 8 0 17 0 1 0 0 0 8 0 2 165 165
9 รพ.โนนคูณ 134 1 1 0 60 0 6 0 67 0 134 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 67 67
  รวม
2262
28 28 0 784 0 221 0 1200 27 2219 0 43 0 78 0 25 0 3 0 120 0 23 1200 1170
หน้าหลัก
หมายเหตุ...หากต้องการดูข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน ให้คลิกที่ชื่อสถานบริการ....