ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
แบบสรุปรายงานด้านสุขภาพจิต
ที่ สถานบริการ ทั้งหมด ตอบ
ความเครียด
ภาวะซึมเศร้า
เครียดน้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงมาก
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
1 รพสต.โนนค้อ 67 0 0 0 0 0 67 0 0
2 รพสต.หนองมะเกลือ 219 55 0 0 0 0 219 0 0
3 รพสต.เหล่าเสน 438 74 0 0 0 0 437 0 0
4 รพสต.หัวเหล่า 292 131 2 0 0 3 290 0 0
5 รพสต.ทุ่งรวงทอง 214 6 0 0 0 0 212 0 0
6 รพสต.หนองกุง 198 38 0 0 0 0 197 0 0
7 รพสต.โคกสะอาด 423 177 0 0 0 0 423 0 0
8 รพสต.หยอด 327 79 2 0 0 0 325 0 0
9 รพ.โนนคูณ 134 34 0 0 2 1 134 0 0
  รวม 2312
594
4 0 2 4 2304 0 0
หน้าหลัก