ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
แบบสรุปรายงานด้านสุขภาพจิต
ที่ สถานบริการ ทั้งหมด ตอบ
ความเครียด
ภาวะซึมเศร้า
เครียดน้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงมาก
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
1 รพสต.โนนค้อ 67 0 0 0 0 0 67 0 0
2 รพสต.หนองมะเกลือ 219 55 0 0 0 0 219 0 0
3 รพสต.เหล่าเสน 438 74 0 0 0 0 437 0 0
4 รพสต.หัวเหล่า 291 127 2 0 0 3 287 0 0
5 รพสต.ทุ่งรวงทอง 212 4 0 0 0 0 210 0 0
6 รพสต.หนองกุง 185 25 0 0 0 0 184 0 0
7 รพสต.โคกสะอาด 413 167 0 0 0 0 413 0 0
8 รพสต.หยอด 303 55 2 0 0 0 301 0 0
9 รพ.โนนคูณ 134 34 0 0 2 1 134 0 0
  รวม 2262
541
4 0 2 4 2252 0 0
หน้าหลัก