...ข่าวประกาศ : ขอให้ รพสต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง Covid-19 ด้วย.. "วิสัยทัศน์ : ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี เจ้าหน้าที่มีความสุข"....