2562
จำนวน 6 รายการ
ที่ ผู้ส่ง วันที่   รายการ   ครั้ง
1 สุริวัฒน์ 28 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ 9.00-12.00 น. 20
2 พัฒนะชัย 19 พ.ค. 63 ประชุมการควบคุมโรคcovid 19 พ.ค.63 เวลา 15.00 น.หอประชุมอำเภอโนนคูณ 39
3 พัฒนะชัย 8 เม.ย. 63 คู่มือการบันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงCovid19 50
4 พัฒนะชัย 26 มี.ค. 63 ประชุมconference27ธ.ค.63 (สสอ.โนนคูณ) 44
5 สุริวัฒน์ 20 มี.ค. 63 คำสังเจ้าพนักงานกักกัน 43
6 รพ.โนนคูณ 20 มี.ค. 63 แนวทางการรักษาโรคโควิด19 44
1
 
 
จำนวน 8 รายการ
ที่ ผู้ส่ง วันที่   รายการ   ครั้ง
1 พัฒนะชัย 20 ก.ย. 63 นวตกรรมcovid19 hualao online 9
2 พัฒนะชัย 1 พ.ค. 63 Covid v.30 เม.ย.63 34
3 พัฒนะชัย 14 เม.ย. 63 Appบันทึกข้อมูลเฝ้าระวัง covid19 57
4 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 รายงานสำหรับอำเภอ อสม.โควิด-19 38
5 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 แบบประเมินสุขภาพ COVID-19 อสม. 44
6 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม. 32
7 ธัญญรัตน์ 18 มี.ค. 63 แบบสรุปผลคัดกรองผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 43
8 ธัญญรัตน์ 18 มี.ค. 63 แบบลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส 42
1
 
 
จำนวน 3 รายการ
ที่ ผู้ส่ง วันที่   รายการ   ครั้ง
1 สุริวัฒน์ 10 เม.ย. 63 แนวทางปฏิบัติงาน 47
2 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 ประชุม 45
3 สุริวัฒน์ 20 มี.ค. 63 Eoc 50
1