2562
จำนวน 6 รายการ
ที่ ผู้ส่ง วันที่   รายการ   ครั้ง
1 สุริวัฒน์ 28 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ 9.00-12.00 น. 31
2 พัฒนะชัย 19 พ.ค. 63 ประชุมการควบคุมโรคcovid 19 พ.ค.63 เวลา 15.00 น.หอประชุมอำเภอโนนคูณ 48
3 พัฒนะชัย 8 เม.ย. 63 คู่มือการบันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยงCovid19 56
4 พัฒนะชัย 26 มี.ค. 63 ประชุมconference27ธ.ค.63 (สสอ.โนนคูณ) 53
5 สุริวัฒน์ 20 มี.ค. 63 คำสังเจ้าพนักงานกักกัน 50
6 รพ.โนนคูณ 20 มี.ค. 63 แนวทางการรักษาโรคโควิด19 53
1
 
 
จำนวน 8 รายการ
ที่ ผู้ส่ง วันที่   รายการ   ครั้ง
1 พัฒนะชัย 20 ก.ย. 63 นวตกรรมcovid19 hualao online 19
2 พัฒนะชัย 1 พ.ค. 63 Covid v.30 เม.ย.63 42
3 พัฒนะชัย 14 เม.ย. 63 Appบันทึกข้อมูลเฝ้าระวัง covid19 66
4 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 รายงานสำหรับอำเภอ อสม.โควิด-19 46
5 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 แบบประเมินสุขภาพ COVID-19 อสม. 49
6 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม. 40
7 ธัญญรัตน์ 18 มี.ค. 63 แบบสรุปผลคัดกรองผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 51
8 ธัญญรัตน์ 18 มี.ค. 63 แบบลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส 52
1
 
 
จำนวน 3 รายการ
ที่ ผู้ส่ง วันที่   รายการ   ครั้ง
1 สุริวัฒน์ 10 เม.ย. 63 แนวทางปฏิบัติงาน 56
2 สุริวัฒน์ 8 เม.ย. 63 ประชุม 54
3 สุริวัฒน์ 20 มี.ค. 63 Eoc 59
1