ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
1.ต่างประเทศ
2.กรุงเทพ/ปริมณฑล/ต่างจังหวัด
1.เฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 32 ราย
1.เฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 2281 ราย
2.เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย 2.เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 32 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 2261 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 0 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 1 ราย
5.กลับภูมิลำเนาเดิม 0 ราย
5.กลับภูมิลำเนาเดิม 19 ราย
 
3.สถานที่กักตัว(State Quarantine)
4.รวมทั้งหมด
1.เฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 5 ราย 1.เฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 2313 ราย
2.เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย 2.เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย     -ไม่ป่วย 0 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 0 ราย 3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 4 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 4 ราย 4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 1 ราย
5.กลับภูมิลำเนาเดิม 0 ราย 5.กลับภูมิลำเนาเดิม 19 ราย
หมายเหตุ : ผู้ที่มาจาก State Quarantine เป็นบุคคลในข้อ 1 หรือ 2 ตามประกาศ สบค.
หน้าหลัก