ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
ต่างประเทศ
กรุงเทพ/ปริมณฑล/ต่างจังหวัด
1.เฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 32 ราย
1.เฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 2280 ราย
2.เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย 2.เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 30 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 2259 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 2 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 2 ราย
5.กลับภูมิลำเนาเดิม 0 ราย
5.กลับภูมิลำเนาเดิม 19 ราย
หน้าหลัก